Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3
        SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 
IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W BYTOMIU
   
  

 
  
     
           

Terminarz
<<  Styczeń 2015  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
192021232425
262728293031 
Licznik wizyt
dzisiejszych6
wczorajszych61
w tym tygodniu219
w tym miesiącu1965
wszystkich95981
Autoryzacja

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

przy Szkole Podstawowej nr 46 w Bytomiu

zgodny ze Statutem Szkoły § 29

 

§ 1

 

1.     Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

2.     Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.

3.     Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a.      zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

b.      pomoc w nauce i odrabianiu zadań,

c.      organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

d.     organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz dostarczenie dzieciom rozrywki i relaksu,

e.      kształtowanie zachowań prospołecznych, empatii,

f.       integracja uczniów,

g.      przeciwdziałanie agresji i przemocy,

h.     współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,

i.       zapewnienie możliwości spożycia jednego posiłku dziennie.

4.      Oprócz zadań wymienionych w ust. 3 świetlica może organizować:

a.      zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,

b.      imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe),

c.      imprezy poza szkolne (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje, itp.)

5.     Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły w ramach dodatkowych godzin opiekuńczo-wychowawczych wynikających z art.42 Karty Nauczyciela.

6.     Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, higienistką szkolną, dyrekcją szkoły i rodzicami/opiekunami prawnymi przekazując uwagi o zachowaniu dziecka lub inne sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.

 

§ 2

 

1.      Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu:

a.      których rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

b.      którzy nie uczęszczają na lekcje religii,

c.       inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

2.     Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.30. Poza godzinami świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka.

 

§ 3

 

1.      Do świetlicy uczniów przyjmuje się:

a.      na prośbę rodziców,

b.      na wniosek wychowawcy.

2.     Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka”, wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór „Karty zgłoszenia” stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3.     Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

4.     Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

      5.   Obowiązki dziecka zapisanego na zajęcia do świetlicy:

·        Wykonuje polecenia wychowawców związane z zajęciami,

·         Zachowuje się kulturalnie na jadalni, podczas pobytu w świetlicy, odnosi się z szacunkiem do wychowawców, pracowników kuchni oraz kolegów i koleżanek,

·        W żadnym wypadku nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i koleżanek,

·         Stosuje się do upomnień wychowawcy,

·         Przestrzega zasad czystości i higieny osobistej,

·         Po skończonych lekcjach zgłasza swoją obecność u wychowawcy świetlicy,

·  Każdorazowe wyjście ze świetlicy zgłasza u wychowawcy, bez zgody wychowawcy nie oddala się ze świetlicy,

·         Odrabia zadania domowe w ciszy i skupieniu, pod kontrolą wychowawcy,

·         W okresie jesienno-zimowym przebywa w świetlicy w obuwiu zmiennym,

·         Dba o porządek i czystość w świetlicy oraz na jadalni,

·         Szanuje sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki,

      6.   Notoryczne nie stosowanie się dziecka do wymagań określonych w § 3 pkt 5

      regulaminu świetlicy upoważnia kierownika świetlicy do skreślenia dziecka
      z listy 
dzieci zapisanych do świetlicy po uprzednim poinformowaniu 

      rodziców/opiekunów prawnych dziecka.  

 

§ 4

 

1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor szkoły.

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z Statutem Szkoły, programem wychowawczym „Przyjazna szkoła”, programem profilaktyki i planem rozwoju szkoły.

3.     Plan pracy świetlicy oraz tygodniowy rozkład zajęć ustala kierownik świetlicy wespół z wychowawcami.

4.    Rodzice mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy, w tym w sprawie planu pracy świetlicy.

5.    Plan pracy świetlicy oraz ramowy rozkład zajęć zostaje przedstawiony rodzicom na zebraniu na początku roku szkolnego i zostaje zatwierdzony przez Świetlicową Radę Rodziców.

 

§ 5

 

1.     W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.

2.      Nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy (zgodnie z art.42 KN) prowadzą zajęcia dodatkowe.

3.     Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku, zaś sekcje tworzą wychowankowie o zbliżonych zainteresowaniach.

4.      Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.

  

§ 6

 

      1. Organizacja imprez, uroczystości i konkursów świetlicowych 

           jest każdorazowo zgłaszana w dyrekcji szkoły (termin, scenariusz, lista

           uczestników).

      2.Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach 
          i konkursach poza 
szkolnych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

      3. Kierownik świetlicy lub wychowawcy każdorazowo zgłaszają wyjście na

          imprezy poza szkolne.

     4.Obok pomieszczenia świetlicy szkolnej zamieszczona jest tablica informacyjna,

         na której widnieje regulamin świetlicy oraz inne ważne informacje dotyczące

         funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 

§ 7

 

1.     Świetlica jest bezpłatna. Rodzice dofinansowują działalność świetlicy w formie darowizn.

2.     Każdego roku szkolnego rodzice uczniów korzystających ze świetlicy wybierają spośród siebie aktyw współpracujący z kierownikiem i wychowawcami świetlicy, mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy.

3.  Na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodzice są zapoznawani z regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej. Składając podpis pod regulaminem rodzice zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę z jego przepisami.

4.  Rodzice zobowiązani są zgłaszać u kierownika świetlicy lub wychowawcy dłuższe nieobecności dziecka, np. choroby, w pierwszy dniu nieobecności dziecka.

5. Nieusprawiedliwiona przez rodziców trzytygodniowa nieobecność dziecka upoważnia kierownika świetlicy do skreślenia dziecka z listy uczniów zapisanych do świetlicy.

6.     Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).

7.    Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy. Poza godzinami pracy świetlicy, która jest czynna od 7.00 do 16.30, rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

8.     Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.30 wychowawcy próbują skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn nieodebrania dziecka. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby pod opieka wychowawców. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni wyrażą zgodę, tom dziecko może zostać w szkole pod opieką pań sprzątających salę świetlicy.

W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, w uzasadnionych przypadkach, wychowawcy mogą pozostawić dziecko w szkole pod opieką pań sprzątających salę świetlicy lub poinformować najbliższy komisariat policji.

 

§ 8

 

1.  Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: kierownik świetlicy i wychowawcy.

2.  Pracownicy administracyjni: intendentka.

3.  Pracownicy obsługi: kucharka i pomoce kuchenne. W/w pracownicy zatrudnieni są zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Liczbę w/w pracowników ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły organ prowadzący szkołę.

5. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. Obowiązki kierownika świetlicy określają odrębne przepisy.

 

§ 9

 

1.      W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

a.       roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

b.      protokoły oraz inne materiały z zebrań z rodzicami,

c.       tygodniowy rozkład zajęć,

d.      dzienniki zajęć,

e.       karty zgłoszeń dzieci,

f.       sprawozdania z działalności świetlicy,

g.      dowody wpłat za dożywianie,

h.      dowody wpłat KP,

i.        księgi GMP/GHP oraz HACCP.

 

§ 10

 

1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

2.  Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

3.  Kierownik świetlicy i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy.

4. Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach pracy świetlicy należy zgłaszać kierownikowi świetlicy.

  

Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 17/2009/2010 na zebraniu RP w dniu 05.11.2009r.

    

Data wpisu (Czwartek, 04 wrzesień 2014 15:46)